Кој е последен ден во месецот за исплата на плата?

Многу компании во државата имаат различни денови за исплата на плата. Иако според Законот за исплата на платите, јасно се уредува ова прашање, односно исплатата на плати и други надоместоци, истото најмногу се однесува за работодавачи кај кои повеќе од 51% од средствата се се во приватна сопственост, сепак, поголем дел од исплтаите се вршат помеѓу петти и петнаесетии во месецот.

Овај проблем за работниците кои добиваат плата на различни датуми, често може да доведе до дисбаланс на домашниот буџет доколку следната плата се исплати неколку денови подоцна од претходно испатената плата што во голема мерка предизвикува нарушување на домашниот буџет. Но, постои можност за аванс до плата, кој што се нуди од страна на ФД СН Финансии, каде Вашата плата може да ја добиете во секој момент во рок од 15 минути на Вашата сметка или преку ќеш исплата или на картичка во некоја експозитура, и истата без никаков трошок за надомест во целосна сума да ја вратите во рок од 30 денови од денот да подигање, со што во голема мерка ќе добиете позитивен баланс на Вашето домашно салдо и ќе избегнете нарушување на домашниот буџет.