Факторинг

ФД СН Финансии како финансиско друштво регистрирано во Р. Македонија во соглсност за законот за финансиски друштва има дозвола издадена од Министерството за финансии (13-14385/4 од 14.12.2016) која му овозможува и вршење на деловната активност факторинг. Со користењето на оваа услуга нашите клиенти значително ја подобруваат својата ликвидност и го намалуваат ризикот од ненаплатливи побарувања од своите должници.

Што претставува факторингот?

Факторинг претставува финансиска активност со која една компанија ги продава своите
побарувања од своите должници на финансиски посредник – фактор (финансиско друштво) по
намалена (дисконтирана) вредност, а потоа факторот ги наплатува побарувањата од должниците.

ФД Сн Финансии ги нуди следните видови на факторинг:

– Факторинг со регрес на побарувањето
– Факторинг без регрес на побарувањето

За повеќе информации контактирајте нѐ на :
Тел: 075-346-458 / 070-379-311
Е-маил : aleksandar.kostovski@snfinansii.mk / emilija.makalovska@snfinansii.mk