Официјален тарифник на ФД СН Финансии ДОО Битола

Трошоци за кредитирање:

Пакет сигурност 3% од одобрен износ еднократно
Потврда за состојба на долг 690 мкд еднократно за секое барање
Потврда за затворен кредит 690 мкд еднократно за секое барање
Согласност за упис на друг ред хипотека или залог 590 мкд еднократно за секое барање
Изјава за ослободување на хипотека или залог 590 мкд еднократно за секое барање
Провизија за обработка на кредитно барање за промена на обезбедување, по барање на клиентот 2% од износот на остатокот на кредитот еднократно
Реиздавање на амортизационен план, по барање на клинетот 690 еднократно за секое барање
Провизија за доцнење 0,5% од одобрениот износот дневно после 5тиот ден од доспевање на рата
Трошок за проценка на недвижен имот 5000 мкд еднократно, при аплицирање
Трошок за проценка на возило 5000 мкд еднократно, при аплицирање
Трошок за проценка на залог злато 500 мкд еднократно, при аплицирање
Трошок за сеф за залог злато 1000 мкд еднократно, при исплата на кредитот

 

Трошоци поврзани со S\N Visa Card:

Издавање на картичка 1.490 ден еднократно
Одржување на картичка 124 ден. месечно
Достава на картичка по барање на клиент 490 денари еднократно за секое барање
Провизија на наши банкомати во земјата 2 % , минимум 150 денари еднократно за секоја трансакција
Провизија на туѓи банкомати во земјата 2 % минимум 200 денари еднократно за секоја трансакција
Провизија на банкомати во странство 3% , + 120 денари еднократно за секоја трансакција
Провизија за користење на картичка на ПОС 0 мкд
Подигање на готовина на шалтери во Силк Роад Банка 2% од износот на трансакцијата еднократно за секоја трансакција
Реиздавање на ПИН код 490 мкд еднократно за секое барање
Промена на дневни лимити не се наплаќа
Лажно оспорување на трансакција 800 мкд еднократно за секое оспорување
Деблокада на картичка 490  мкд еднократно за секое барање
Барање за издавање на нова картичка пред истек на важност 490  мкд еднократно за секое барање
Достава на извод за трансакции на барање на клиент 490 мкд еднократно за секое барање
Копии од други поврзани документи со картичката / договор 490  денари еднократно за секое барање
Потврда за сопственост на картичката на Меморандум со печат 490 денари еднократно за секое барање

 

*тарифникот се однесува на сите договори склучени од 28.07.2023 година

**за договори склучени пред 28.07.2023 година важат условите предвидени во истите согласно тафирникот во соодветниот период