Гаранции

ФД СН Финансии како финансиско друштво регистрирано во Р. Македонија во соглсност за законот за финансиски друштва има дозвола издадена од Министерството за финансии (13-14385/4 од 14.12.2016) која му овозможува и издававње на гаранции. Ние го разбираме значењето на сигурни и регулирани партнерски односи со Вашите деловни партнери во земјата.
Затоа Ви нудиме можност за користење на повеќе видови гаранции кои значително ќе го олеснат работењeто со Вашите добавувачи и клиенти, ќе го забрзаат и гарантираат процесот на плаќање, испорака и квалитет.

Што претставува Гаранцијата?

Гаранцијата е инструмент кој може да Ви помогне за навремено плаќање на стоките/услугите или доброто извршување на договорната обврска. Овој инструмент го штити исполнувањето на договорот, штитејќи ги и интересите на налогодавачот (купувачот/извршителот) и на корисникот (продавачот/нарачателот).​
Со тоа Вашиот бизнис е заштитен од непредвидени трошоци и одложувања.

ФД Сн Финансии ги нуди следните гаранции:

– гаранција за квалитетно и навремено извршување
– гаранција за сериозност на понудата
– гаранција за јавно наддавање

За повеќе информации контактирајте нѐ на :
Тел: 075-346-458 / 070-379-311
Е-маил : aleksandar.kostovski@snfinansii.mk / emilija.makalovska@snfinansii.mk