Политика за приватност

Во текот на Вашите активности, ФД СН ФИНАНСИИ ДОО БИТОЛА, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.31 Битола, застапувано од управителот Никола Јошевски (во понатамошниот текст Финансиско друштво; СН Финансии) обработува лични податоци.

Оваа политика ги објаснува видовите информации кои може да ги собереме и задржиме при посета на веб-страницата на Финансиското друштво, како и на кој начин се користат тие информации и со кого се споделуваат податоците. Исто така, одредува на кој начин може да нè контактирате доколку имате прашања или сте загрижени за овие информации.

Ние сме посветени на чување на Вашите лични податоци приватни и безбедни. Сегашната Политика за приватност има за цел да Ве информира како и зошто ги обработуваме Вашите лични податоци во однос на:

нашата веб-страница (во понатамошниот текст “веб-страница”) и извршување на нашата активност како небанкарска финансиска институција во својство на контролор за лични податоци.

Кои информации ги собираме и обработуваме?

Финансиското друштво ги собира, користи, чува и обработува Вашите лични податоци кои се неопходни за извршување на нашата кредитна активност како небанкарска финансиска институција. За таа цел ги обработуваме следниве типови на лични податоци:

Ако сакате да ни оставите порака преку нашата веб-страница – име и презиме, адреса за е-пошта, телефонски број (ако сакате), лични податоци во содржината на пораката (ако содржи такви)

Ако сте наш клиент и сакате да проверите информации за Вашиот кредит кај нас – број на договор и Вашите податоци за раѓање, информации за Вашиот кредит – рати, рок на достасување.

Ако поднесете барање за кредит преку веб-страницата – Вашето име, е-пошта, број на мобилен телефон, матичен број, датум на раѓање, коментар, Вашата IP адреса. Ако ја пополните нашата кратка апликација / контакт форма – имиња, број на мобилен телефон и матичен број.

Кога ќе ја посетите нашата веб-страница – IP адреса.

Информации добиени од колачиња – Ве молиме погледнете го делот Колачиња.

Доколку пристапите до нашата веб-страница на Вашиот мобилен телефон или уред, ние исто така можеме да ги собереме уникатниот идентификатор на уредот и IP адресата на мобилниот уред, како и информации за оперативниот систем на Вашиот уред, мобилниот оператор и информациите за Вашата локацијa.

Ако сте наш клиент или аплицирате за да станете наш клиент, информациите што ги собираме може да вклучуваат:

информации за идентификација – име и презиме, матичен број, копија од лична карта и информациите содржани во неа, датум и место на раѓање, националност, фотографија, држава на живеење, адреса, IP адреса (кога е применливо);

контакт информации – мобилни и телефонски броеви, адреси за коресподенција и адреса за електронска пошта, посакуван начин за контакт, користење на различни канали за комуникација и апликации, податоци за контакт обезбедени од Вас за трети поврзани страни / алтернативни контакти);

семејни информации (на пример, брачен статус, број на издржувани лица); работен статус, работодавач, статус на осигурување; без разлика дали сте политички изложено лице или близок соработник на такво лице;

банкарски, финансиски и трансакциски податоци (на пр. детали за банкарска сметка, број на кредитна картичка (ако е применливо), трансфер на пари, средства, кредитна историја, приходи и расходи, број на договори за кредит со СН Финансии);

телефонски снимки (ако ни се јавите) и видео снимки (ако ја посетите нашата филијала);

електронска и хартиена коресподенција меѓу нас (ако содржи лични податоци).

Податоците кои ги користиме се или директно обезбедени од Вас или се добиени од следниве извори:

објави / бази на податоци достапни од официјални институции;

трети страни како компании за спречување на финансиски санкции, измама, финансиски тероризам;

кредитни бироа.

Имајте предвид дека дел од обработката на Вашите лични информации погоре е неопходна за да аплицирате и да склучите договор со нас. Ако не ги дадете Вашите податоци за идентификација и контакт, статус на вработување и финансиски податоци (број на банкарска сметка, информации за приходите), веројатно нема да можеме да Ви обезбедиме услуги.

Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци и по кој основ?

Ги обработуваме Вашите лични податоци:

кога ќе ни оставите порака – за да Ве контактираме, да обезбедиме поддршка, да одговориме на Вашето барање и да комуницираме врз основа на нашиот легитимен интерес за да обезбедиме услуги или да извршиме комуникација поврзана со извршувањето на договорот со нас;

за да Ве идентификуваме, да обезбедиме и да управуваме со опцијата да ги провериме Вашите кредитни детали на нашата веб-страница врз основа на извршувањето на нашиот договор и нашиот легитимен интерес да обезбедиме лесни и ефективни услуги;

за да Ве идентификуваме и да ја разгледаме Вашата апликација за кредит, да донесеме одлука дали да Ви дадеме кредит врз основа на нашите законски обврски како небанкарска финансиска институција и нашиот легитимен интерес да го заштитиме нашиот бизнис со тоа што клиентите претставуваат прифатлив ризик за нас. За повеќе информации како ги обработуваме податоците за кредитобарателите и клиентите, прочитајте подолу;

за да обезбедиме сигурност на нашата веб-страница и да ги спречиме нападите врз основа на нашиот легитимен интерес да осигураме заштита на податоците и средствата на СН Финансии;

за да ги продаваме нашите производи, само ако сте дале Ваша согласност за тоа.

Ако сте наш клиент или аплицирате за да станете наш клиент, ги обработуваме Вашите лични податоци за:

да го идентификуваме и потврдиме Вашиот идентитет, да ги надгледуваме Вашите трансакции, да го проценуваме ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (AML & CTF), за да ги одржуваме Вашите информации ажурирани и точни врз основа на нашите законски обврски поврзани со AML & CTF;

да ги провериме и прикажеме Вашите податоци за усогласеност со законодавството за санкции и ембарга врз основа на нашиот легитимен интерес да го следиме законот и да ги почитуваме законските обврски;

да Ви обезбедиме информации за нашите производи и услуги и да Ви помогнеме и да одговориме на Вашите барања во врска со информациите / прашањата за кредитните договори или чекори на Вашето барање пред да склучиме договор;

да процениме дали можеме да Ви понудиме производ или услуга и под кои услови, да го процениме ризикот – да го идентификуваме и потврдиме Вашиот идентитет и да ја оцениме кредитната способност врз основа на извршувањето на досегашен договор или чекори на Вашето барање пред да склучиме договор, наша обврска е да извршиме разумна кредитна активност и да ги заштитиме нашите деловни интереси;

да обезбедиме провизија на нашите услуги, трансакции и детали поврзани со кредитот, сметководство на договорите за кредит, комуникација со Вас врз основа на извршување на договорот за кредит склучен меѓу нас;

да ги наплатиме долговите (вклучително и користење на агенции за наплата на долгови) врз основа на начинот на извршување на договорот меѓу нас и нашиот легитимен интерес за наплата на нашите побарувања;

да ја извршуваме нашата активност во согласност со законите, да бидеме во согласност со регулаторите, ревизорите, да одговориме на прашањата засновани на законски обврски во зависност од случајот и легитимниот интерес за да се обезбеди бизнис ликвидност;

барање, добивање и анализирање на информациите од Вашата кредитна историја во согласност со Вашето посебно овластување дадено за оваа намена врз основа на Изјава за согласност;

За да го исполниме нашиот легитимен интерес, ги користиме Вашите лични податоци со цел да ги распоредиме и развиваме нашите производи или услуги, да го подобриме управувањето со ризиците и да ги обезбедиме нашите законски права вклучувајќи:

доказ за трансакции и спречување на измами;

управување со ИТ, вклучувајќи управување со инфраструктурата и континуитет на работењето и ИТ безбедност;

воспоставување поединечни статистички модели, врз основа на анализа на трансакции, на пример, со цел да помогнеме во дефинирање на Вашите резултати за кредитен ризик;

воспоставување статистички податоци, тестови и модели, за истражување и развој, со цел да се подобри управувањето со ризикот на нашата група на компании или со цел да се подобрат постојните производи и услуги или да се креираат нови;

обезбедување на нашите простории, со цел да Ве заштитиме Вас, или нашите вработени и средства, обука на нашите вработени преку снимање телефонски повици;

одобрување на квалитетот на нашите производи или услуги.

да Ви обезбедиме маркетинг комуникација за нашите производи и услуги, ако сте дале согласност.

Заштита на лични податоци

Обработката на личните податоци се врши според прописите за заштита на личните податоци, преку преземање пропишани технички и организациски мерки за обезбедување на доверливост и заштита на обработката на личните податоци.

Откривање на трети лица

Финансиското друштво не продава, разменува или изнајмува лични податоци на трети страни. Личните податоци можат да се објавуваат само во согласност со законските прописи утврдени со регулативата за заштита на личните податоци, како и други важечки прописи. Со цел да ги исполниме нашите активности, можеме да ги споделиме Вашите лични податоци со: даватели на услуги за пребарувачи, кои му помагаат на Финансиското друштво во подобрување и оптимизирање на веб-страницата (на пр. само технички информации); даватели на услуги кои вршат услуги во наше име (како што се ИТ компании и фирми за откривање на финансиски тероризам / санкции); ако аплицирате преку нашите партнери, Вашите податоци се собираат и споделуваат со овој партнер; финансиски или судски органи, државни агенции или јавни органи, на барање и до степен дозволен со закон и одредени регулирани професионалци, како што се адвокати, нотари, извршители или ревизори; кредитни референтни агенции / бироа и компании за спречување на измама; ако сме обврзани да ги дистрибуираме или споделуваме Вашите лични податоци со цел да се придржуваме кон која било законска обврска или да се спроведе било каков договор со Вас или нашите добавувачи за да ги заштитиме правата, сопственоста, сигурноста на нашите клиенти или други, вклучувајќи ги и правилата за спречување финансиски тероризам и спречувањето на перење пари.

Меѓународен трансфер

Можно е за време на нашата активност, да ги пренесеме Вашите лични податоци во друга земја. Ова е случај кога ги користиме давателите на услуги лоцирани надвор од вашата земја. Личните податоци можат слободно да се пренесуваат во земји кои обезбедуваат соодветно ниво на заштита. Под одредени околности, личните податоци може да се пренесат во трети земји, но во секој случај, овој пренос може да се врши само според важечките законски правила за пренос во друга земја. Заштитата на Вашите податоци останува со Вашите податоци.

Период на задржување

При определување на периодите на задржување на податоците, ги земаме предвид локалните закони, договорните обврски и очекувањата и барањата на нашите клиенти. Кога повеќе не ни требаат информациите, ние безбедно ги бришеме или уништуваме. Финансиското друштво ќе ги задржи Вашите информации само онолку колку што ни требаат и каде имаме легитимна причина да го сториме тоа. Финансиското друштво ќе зачува лични податоци под одредени околности, како што се регулаторните барања, СН Финансии можеби ќе треба да ги чува податоците за подолг временски период.

Вашите права

Имате право да:

пристапите до личните податоци обработени од СН Финансии;

побарате корекција на Вашите лични податоци што се неточни или застарени;

ги бришете Вашите лични податоци под одредени околности, доколку Вашите податоци повеќе не се потребни за целите за кои се собрани и немаме други правни основи за обработка на податоците;

се спротивставите на обработката на Вашите лични податоци во секое време, од легитимни причини, освен ако не е поинаку дозволено со важечките закони, или да поднесете жалба до надзорните органи. Ако поднесете приговор, имаме можност да покажеме дека имаме легитимни интереси кои ги заобиколат Вашите права и слободи;

да ја ограничите обработката на Вашите информации само под одредени законски услови;

ги пренесете Вашите податоци, што значи да обезбедиме лични информации за Вас или друг контролор во најчесто употребуван, машински читлив формат, но само кога обработката на таа информација е заснована на (i) Вашата согласност; или (ii) извршување на договор на кој сте член.

ја повлечете во секое време Вашата согласност за обработка на лични податоци кога обработката е заснована на Ваша согласност (како што е примање на маркетинг пораки од нас) без да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста дадена пред нејзиното повлекување.

Ако не сте задоволни со тоа како управуваме со Вашите лични податоци, имате право да поднесете жалба до регулаторот за заштита на податоците.

Рекламни комуникации

При склучување деловен однос со Финансиското друштво за користење на производите и услугите, Ви се нуди можност да изберете дали сакате да добивате разни известувања и други комуникации преку пошта, e-mail пораки, телефон и/или текстуални пораки (SMS) од Финансиското друштво. Овие комуникации може да содржат, на пример, податоци за најновите производи и услуги од Финансиското друштво. Добивањето на рекламен материјал и известувања од СН Финансии може да ги откажете во секое време, со поднесување писмена Изјава во простоиите на Финансиското друштво.

Ве молиме имајте предвид дека повремено може да ви испраќаме важни информации во врска со производите и услугите на Финансиското друштво кои ги користите или сте ги користеле. Овие известувања не спаѓаат во рекламни комуникации.

Валидност и ажурирање на Политиката за приватност

СН Финансии има право да ја ажурира оваа политика за приватност во секое време. Кога ќе го сториме ова, ние ќе ја објавиме ажурираната верзија на нашата веб-страница со наведување на датумот на ажурирањето. Вие прифаќате дека е Ваша одговорност периодично да ја проверувате Политиката за приватност и сте свесни за промените.

Ако имате прашања во врска со Политиката за приватност за лични податоци, практики или комуникација со страницата, Ве молиме контактирајте нè на:

Контакт: Правна служба на ФД СН Финансии
Адреса: Генерал Васко Карангелески бр.31
Телфон за контакт 075-346-458 и 070-379-311
Е-маил: privacy@snfinansii.mk ; aleksandar.kostovski@snfinansii.mk ; emilija.makalovska@snfinansii.mk