Услови при Аплицирање

 • Физичко лице на возраст од 18 до 70 години.
 • Резидент со постојана адреса на живеење и важечка лична карта.
 • Потврда за вработување или извод од банка за последните три месеци
 • Износ на кредитот: од 100 до 30.000 евра (во денарска противвредност)
 • Рок на отплата: од 2 до 240 месеци
 • Трошоци: каматна стапка и провизии согласно договорот за кредит
 • Одобрување на кредитот во рок од 1 час до 3 дена, а одобрениот износ ќе Ви биде префрлен во најбрз можен рок.
 • Ги прифаќате сите услови кои можете да ѓи прочитате на следниот линк.
 • Ја прифаќате политиката на приватност и политиката за Заштита на лични податоци
 • Изјавувате дека не сте носител на јавна функција
 • Изјавувам дека сум согласен/на ФД СН Финанси ДОО Битола да изврши проверка на моите податоци во МКБ